Powrót na górę strony

 Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5 000 w układzie 1992 i 2000


Mapa glebowo-rolnicza przedstawia przestrzenną zmienność siedliska glebowego oraz zawiera informacje dotyczące ważniejszych właściwości fizycznych i przydatności rolniczej gleby.

Treść mapy glebowo - rolniczej stanowią:

 • kompleksy rolniczej przydatności gleb,
 • typ gleby (podtyp),
 • informacje o składzie mechanicznym i głębokości zalegania warstw profilu glebowego.

Przydatność map glebowo rolniczych w rolnictwie i innych dziedzinach gospodarki przestrzenią jest bardzo szeroka. W interesującym nas zakresie rolniczego użytkowania gruntów dotyczy ona przede wszystkim stworzenia wykazu konturów zagrożonych erozją, kwestii racjonalnej produkcji roślinnej.

Mapa glebowo rolnicza służy do opracowania planów urządzeniowych gospodarstw wielkoobszarowych, a w szczególności do zaprojektowania odpowiednich pól uprawnych i płodozmianów oraz stanowi pomoc przy doborze do poszczególnych pól właściwych gatunków i odmian roślin. Daje ona możliwość dostosowania ogólnych zaleceń agrotechnicznych do konkretnych warunków lokalnych, stanowi też podstawę do obiektywnego określenia możliwości uprawy, nawożenia i plonowania roślin na danym terenie.

Cyfrowe mapy glebowo-rolnicze zostały wykonane na podstawie materiałów analogowych w skali 1:5 000 pochodzących z lat 60-tych XX w. Opracowanie zawiera:

 1. Bazę danych w zakresie następujących klas obiektów:
  • GLEBY (obszar) – atrybuty m.in.: kompleks rolniczej przydatności gleby, gatunek i rodzaj gleby, rodzaj i gatunek rędziny, miąższość gleby;
  • ODKRYWKI (punkt) wraz z dokumentacją odkrywek.
 2. Wizualizację kartograficzną w skali 1:10 000 (dla obszarów gmin).

Zasięg opracowania map glebowo-rolniczych obejmuje obszar powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, częstochowskiego, raciborskiego, rybnickiego i zawierciańskiego.

Układ współrzędnych: 1992 i 2000 strefa VI lub VII.

Formaty udostępniania:

 • baza danych: MDB (geobaza osobista ArcGis), SHP
 • wizualizacja kartograficzna: JPG
 • dokumentacja odkrywek: PDF