Powrót na górę strony

 Udostępnianie materiałów zasobu


Udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu.

Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu może być złożony:

 • za pośrednictwem PORTALU PZGiK
 • w formie pisemnej,
 • w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym
 • w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW
ZA POŚREDNICTWEM PORTALU PZGIK!

Logo PZGiK

Wnioski w formie pisemnej (pkt b) należy:

 • przesłać pocztą na adres:
  Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
  40-017 Katowice, ul. Graniczna 29
 • złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach zgodnie z ww. adresem. Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00.

Wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym (pkt c) należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@wodgik.katowice.pl.
LUB
Wniosek w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym (pkt d) należy przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na portalu ePUAP.

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z udostępnianiem materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prosimy o kontakt:
tel. (32) 60 19 823
tel. kom. 601 465 005
e-mail: sekretariat@wodgik.katowice.pl

Klauzula informacyjna

Nie pobiera się opłaty przy udostępnianiu zbiorów danych w postaci elektronicznej.

 • w celu edukacyjnym:
  • jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
  • uczelniom w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.),
  • podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
 • w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
  • podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz innym podmiotom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącym organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.),
  • podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego – służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 z późn. zm.);
 • w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa – Ministrowi Obrony Narodowej;
 • na podstawie:
  • art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2021 r. poz. 214),
  • art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017 r. poz. 570, z późn. zm.).
ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW
ZA POŚREDNICTWEM PORTALU PZGIK!
Logo PZGiK

Pobiera się opłaty za:

 1. udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 2. wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres,
 3. nośniki danych elektronicznych o pojemności od 4 do 20 GB.

Opłata za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności, o których mowa w pkt 1, jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących lub sumą takich iloczynów. Sposób naliczenia opłaty za materiały wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego określony został w tabeli opłat.

Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

W przypadku gdy łączna wielkość udostępnianych materiałów zasobu wynosi od 4 GB do 20 GB, pobiera się opłatę ryczałtową w wysokości 5 zł za użycie nośników danych elektronicznych.

Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty. W Dokumencie Obliczenia Opłaty sumę należnych opłat wykazuje się po zaokrągleniu jej do pełnych dziesiątek groszy.

UWAGA: Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu.

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW
ZA POŚREDNICTWEM PORTALU PZGIK!

Logo PZGiK

Uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów zasobu określa licencja wydawana przez organ udostępniający te materiały. Uprawnienia określone w licencji dotyczą:

 • w przypadku materiałów zasobu w postaci elektronicznej - możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na tych danych i materiałach, w szczególności ich utrwalania, zmieniania, udostępniania, zwłaszcza wykonywanych w systemach teleinformatycznych;
 • w przypadku materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej - ich powielanie, a także ich przekształcenie do postaci elektronicznej.

Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu, zamieszczają w publikowanych opracowaniach informacje o źródle pochodzenia użytego materiału.

Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępniają je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlegają karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.

Weryfikację licencji można przeprowadzić na podstronie PORTALU PZGIK.

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW
ZA POŚREDNICTWEM PORTALU PZGIK!

Logo PZGiK