Powrót na górę strony

 Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50 000 w układzie 1992


Opracowanie kartograficzne prezentujące warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem geograficznym, jego zainwestowaniem i przekształceniem.

Zawiera liczne informacje o zjawiskach i obiektach gospodarki wodnej, monitoringu hydrosfery. Szczególnie przydatna jako materiał studialny do prac badawczych związanych ze środowiskiem przyrodniczym, gospodarką wodną, planowaniem przestrzennym. Jest to cenne opracowanie dla służb ratowniczych, w pracach planistycznych związanych z inwestycjami przemysłowymi, hydroenergetycznymi, przy opracowaniu projektów zaopatrzenia w wodę.

Treść podkładową stanowią wybrane elementy mapy topograficznej w skali 1:50 000.

Mapę opracowano w latach 1999-2002 w oparciu o Wytyczne Techniczne K-3.4 "System Informacji o Terenie. Mapa Hydrograficzna Polski skala 1:50 000". Wydawcą map jest Marszałek Województwa.

Mapa dostępna jest:

 • w formie analogowej w postaci znormalizowanych arkuszy o wymiarach około 35 x 37 cm (ukł. "1992"),
 • w formie cyfrowej - jako baza danych graficznych i opisowych, obejmująca ponad 50 warstw tematycznych, wykonanej w systemie MapInfo,
 • w formie cyfrowej - zapis rastrowy (format TIFF i GeoTIFF).

Wykaz warstw tematycznych mapy hydrograficznej

Przykładowa mapa topograficzna

Wykaz warstw tematycznych mapy hydrograficznej

 • Bramy wodne
 • Działy wodne/zlewnie
 • Groble
 • Hydroizobaty
 • Izolowane zagłębienia bezodpływowe
 • Jakość wód powierzchniowych w punktach pomiarowych
 • Kanały
 • Lasy ochronne
 • Miejsca pomiaru przepływu
 • Obiekty gospodarki wodnej (tamy, jazy, ostrogi, zastawki, akwedukty)
 • Obszary chronione przed zalewem
 • Obszary zalewane wodami
 • Obszary zdrenowane
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Osadniki
 • Pompownie
 • Posterunki opadowe
 • Posterunki pomiaru wód podziemnych
 • Posterunki wodowskazowe
 • Przepuszczalność gruntów
 • Przerzuty wody czystej
 • Przerzuty wody zanieczyszczonej ściekami
 • Przypuszczalny zasięg strefy zanieczyszczenia wód podziemnych
 • Rzeki główne
 • Rzeki pozostałe
 • Stacje uzdatniania wody
 • Studnie suche
 • Studnie, odwierty
 • Tereny podmokłe
 • Ujęcia wód podziemnych
 • Ujęcia wód powierzchniowych
 • Ujęcia źródeł
 • Wały przeciwpowodziowe
 • Zapory wodne
 • Zasięg intensywnych antropogenicznych przekształceń terenu
 • Zasięg kanalizacji
 • Zasięg odwodnienia
 • Zbiorniki wodne naturalne lub sztuczne
 • Zespoły źródeł stałych
 • Zrzuty ścieków
 • Źródła okresowe
 • Źródła stałe