Powrót na górę strony

 Mapa Sozologiczna Polski w skali 1:50 000 w układzie 1942


Mapa tematyczna przedstawiająca stan środowiska przyrodniczego, przyczyny i skutki przemian zachodzących w tym środowisku w aspektach naturalnych i antropogenicznych, sposoby ochrony naturalnych wartości środowiska przyrodniczego. Adresowana głównie do instytucji i urzędów ochrony środowiska, decydentów i planistów na szczeblach wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz do środowisk naukowych.

Mapa dostępna jest:

 • w formie analogowej w postaci znormalizowanych arkuszy o wymiarach około 35 x 37 cm, zawierających na odwrocie komentarz merytoryczny, będący uzupełnieniem podstawowej treści mapy,
 • w formie cyfrowej jako baza danych graficznych i opisowych, obejmująca ponad 60 warstw tematycznych (format MapInfo),
 • w formie cyfrowej - zapis rastrowy (format TIFF i GeoTIFF).

Wykaz warstw tematycznych mapy sozologicznej

Przykładowa mapa topograficzna

Wykaz warstw tematycznych mapy sozologicznej

 • Ochrona przyrody
 • Grunty orne chronione
 • Łąki i pastwiska chronione
 • Parki narodowe
 • Parki krajobrazowe
 • Otuliny parków narodowych lub krajobrazowych
 • Rezerwaty przyrody

Pomniki przyrody

 • Tereny zielone
 • Lasy ochronne
 • Lasy gospodarcze
 • Zieleń urządzona
 • Stopnie degradacji lasu

Czynniki degradacji lasów

 • Degradacja powierzchni ziemi
 • Grunty podatne na denudację
 • Grunty antropogeniczne
 • Antropogeniczne formy terenu (wyrobiska i zwałowiska)
 • Osiadanie terenu
 • Cmentarze
 • Czynniki degradacj gleb
 • Formy rekultywacji terenów

Nieużytki

 • Składowiska
 • Składowiska surowców
 • Składowiska paliw
 • Składowiska odpadów przemysłowych

Składowiska odpadów komunalnych, rolniczych oraz mieszanych

 • Wody powierzchniowe
 • Rzeki główne
 • Rzeki pozostałe
 • Zbiorniki wodne
 • Wylewiska odpadów
 • Zrzuty ścieków
 • Przekroczenia wskaźników zanieczyszczeń wód powierzchniowych
 • Jakość wód powierzchniowych w punktach pomiarowych
 • Tereny narażone na zalewanie

Oczyszczalnie ścieków

 • Wody podziemne
 • Grunty podatne na infiltrację zanieczyszczeń do wód podziemnych
 • Przypuszczalny zasięg strefy zanieczyszczenia wód podziemnych
 • Kierunki przenoszenia zanieczyszczeń w wodach podziemnych
 • Sztucznie obniżone lub podniesione zwierciadło wód podziemnych

Leje depresyjne

 • Degradacja atmosfery
 • Emitory przemysłowe
 • Emitory uciążliwych zapachów i hałasów
 • Emitory komunalnych zanieczyszczeń2
 • Strefy przekroczenia dopuszczalnego stężenia SO

Strefy podwyższonego promieniowania elektromagnetycznego

 • Pozostałe
 • Drogi
 • Koleje