Powrót na górę strony

 Mapa topograficzna Polski w skali 1:10 000 w układzie PL-UTM


Mapa topograficzna w skali 1:10 000 w układzie PL-UTM jest standardowym opracowaniem kartograficznym (SOK), sporządzanym w sposób jednolity dla całego kraju. Treść stanowią elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki. Podstawy prawne tworzenia map topograficznych określa Rozporządzenie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.

Mapę topograficzną tworzy się na podstawie:

  1. danych zawartych w BDOT10k - w procesie ich generalizacji, wizualizacji i redakcji kartograficznej;
  2. danych zawartych w numerycznym modelu rzeźby terenu;
  3. danych zawartych w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych.

Mapy topograficzne w skali 1:10 000 opracowuje się w podziale na arkusze. Treść arkusza mapy stanowią:

  1. symbole kartograficzne reprezentujące obiekty BDOT10k, które nie zmieniają swojego rzeczywistego położenia w procesie redakcji kartograficznej;
  2. symbole kartograficzne reprezentujące obiekty BDOT10k, które zmieniają swoje rzeczywiste położenie w procesie redakcji kartograficznej;
  3. nazwy i opisy objaśniające, wygenerowane na podstawie danych z BDOT10k oraz Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych;
  4. symbole kartograficzne reprezentujące obiekty wygenerowane z numerycznego modelu rzeźby terenu, będące prezentacją rzeźby terenu;
  5. dodatkowe dane geometryczne, w szczególności: kontury rozgraniczające pokrycie terenu, granice administracyjne, strzałki kierunku biegu cieków, strzałki wylotów dróg i linii kolejowych na granicy arkusza;
  6. elementy pozaramkowe, w szczególności: ozdobna ramka, opisy i legenda mapy.

Mapa topograficzna w skali 1:10 000 opracowana na podstawie BDOT10k (standartowe opracowanie kartograficzne).

Aktualność opracowania: 2013r. - 2021r.
Układ współrzędnych: UTM i 1992
Format udostępniania: GML, TIFF, GeoTIFF i wydruk ploterowy.