window.onload = function(){ var tresc = document.getElementById("dane-niepublikowane"); tresc.classList.add("active"); tresc.classList.add("plus"); tresc.innerHTML = '>>>      ' +tresc.innerHTML; }
Powrót na górę strony
Strona internetowa WODGiK

Dane niepublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (zw. dalej „ustawą”) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.

 • Dostęp do informacji publicznej:
  − przysługuje każdemu, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
 • Realizacja dostępu do informacji publicznej następuje poprzez:
  − ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  − udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  − wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.
 • Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje:
  − uzyskanie informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
  − wglądu do dokumentów urzędowych,
  − dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
 • Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej dla:
  − informacji niejawnych,
  − tajemnic ustawowo chronionych,
  − prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, a także w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).
 • Tryb wnioskowy w dostępie do informacji publicznej:
  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.
  UWAGA:
  Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.
  • Wniosek o dostęp do informacji publicznej:
   − wzór wniosku do pobrania poniżej,
   − wniosku nie trzeba uzasadniać,
   − wniosek może być złożony za pomocą:
   • poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@wodgik.katowice.pl,
   • elektronicznej skrzynki podawczej (ESP): /WODGiKKatowice/SkrytkaESP,
   • poczty tradycyjnej pod adresem:
    Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice,
   • osobiście w siedzibie jednostki w godzinach 7:30-15:30.
  • Opłata za wniosek o dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP:
   − zgodnie z ww. ustawą, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o udostępnienie informacji publicznej niezamieszczonej w BIP wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji,
   − wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty.
  • Termin załatwienia sprawy (wniosku):
   − niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
   − odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej,
   − jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
  • Odmowa realizacji wniosku:
   − odmowa oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji,
   − od decyzji odmownej lub umarzającej postępowanie o udostępnienie informacji przysługuje odwołanie do SKO za pomocą organu wydającego decyzję.

Podstawa prawna:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.