Powrót na górę strony
Strona internetowa WODGiK

Kontrole


Podmiot kontrolujący: Archiwum Państwowe w Katowicach

 1. Postępowanie z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacja niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w WODGiK w Katowicach

Termin kontroli: 30 – 31.10.2023


Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Chorzowie

 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
 5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Termin kontroli: 5 – 17 kwietnia 2023


Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Zakres kontroli: Udostępnianie materiałów i danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Termin kontroli: 04.12.2019 – 11.12.2019


Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Organizacyjny

Zakres kontroli: Efektywność gospodarowania środkami przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Termin kontroli: 09.08.2018 - 28.09.2018


Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Zakres kontroli: Gospodarka finansowa za lata 2016-2018

Termin kontroli: 29.06.2018 - 13.07.2018


Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie, Wydział Kontroli Płatników Składek

Zakres kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Termin kontroli: 06.11.2017 - 06.12.2017


Podmiot kontrolujący: Archiwum Państwowe w Katowicach

Zakres kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.

Termin kontroli: 29.09.2017


Podmiot kontrolujący: Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach

Zakres kontroli: Prowadzenie wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania przez organ obowiązków, o których mowa w art.40h ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Termin kontroli: 04.07.2017 – 31.08.2017

Wystąpienie pokontrolne: Czytaj


Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Zakres kontroli: Regulowanie zobowiązań i windykacja należności budżetowych za lata 2015 - 2016.

Termin kontroli: 21.11.2016 – 05.12.2016, 09.12.2016 – 19.12.2016


Podmiot kontrolujący: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego działający w imieniu Wojewody Śląskiego

Zakres kontroli: Prowadzenie części wojewódzkiej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Termin kontroli: 04.05.2016r. - 30.06.2016r.


Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Kontroli, Audytu i Nadzoru Właścicielskiego

Zakres kontroli: Kontrola wybranych zagadnień gospodarki finansowej za lata 2014 – 2015.

Termin kontroli: 02.07.2015 – 10.07.2015r., 15.07.2015 – 17.07.2015r.


Podmiot kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Zakres kontroli: Kontrola warunków pracy.

Termin kontroli: 18.02.2015r.


Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

Zakres kontroli: Prowadzenie oraz udostępnianie materiałów i danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Termin kontroli: 05.05 - 30.05.2014r.


Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach

Zakres kontroli: Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi oraz prawidłowość rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług za rok 2012.

Termin kontroli: 31.03 - 02.06.2014r.


Podmiot kontrolujący: INTERFIN Sp. z o.o. Firma Audytorska z Krakowa nr 529

Zakres kontroli: Przegląd sprawozdania finansowego za 2013r. w ramach badania sprawozdania finansowego za 2013r. Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Termin kontroli: 24.02 - 03.03.2014r.


Podmiot kontrolujący: Archiwum Państwowe w Katowicach

Zakres kontroli: Kontrola archiwum zakładowego.

Termin kontroli: 19.07 - 19.07.2013r.


Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca w związku z kontrolą nr KA ZK.1711.00019.2012 w zakresie zagadnień z gospodarki finansowej za lata poprzednio kontrolowane i bieżącej.

Termin kontroli: 20.05 - 29.05.2013r.


Podmiot kontrolujący: O/ZUS Chorzów Wydział Kontroli Płatników Składek

Zakres kontroli:

 • Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania jest zobowiązany Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 • Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
 • Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Termin kontroli: 14.08 - 29.08.2012r.


Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Zakres kontroli: Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2010 i 2011 i bieżące.

Termin kontroli: 14.08 - 31.08.2012r.


Podmiot kontrolujący: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Zakres kontroli:

 • Zlecanie wykonania i udostępniania map topograficznych i tematycznych dla obszaru województwa śląskiego.
 • Tworzenie w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych o której mowa w art.4 ust. 1a pkt 8 ustawy PGiK, oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000 o których mowa w art. 4 ust.1e pkt 3 ustawy PGiK.

Termin kontroli: 1.08 - 30.08.2012r.


Podmiot kontrolujący: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Zakres kontroli: Sposób gromadzenia i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod kątem przechowywania, odnawiania, zabezpieczenia oraz sporządzania kopii dokumentów wchodzących w skład zasobu.

Termin kontroli: 17.08 - 09.09.2011r.


Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Zakres kontroli:

 • Udostępnianie materiałów i danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie:
  • prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład KSiT.

Termin kontroli: 02.11 - 10.11.2010r.


Podmiot kontrolujący: Archiwum Państwowe w Katowicach

Zakres kontroli: Kontrola archiwum zakładowego.

Termin kontroli: 06.10 - 06.10.2010r.


Podmiot kontrolujący: Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Zakres kontroli: Sprawdzenie narażenia pracowników archiwów na działanie szkodliwych czynników biologicznych.

Termin kontroli: 12.08 - 18.08.2010r.


Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Zakres kontroli: Gospodarka finansowa za 2008r. i bieżąca, w tym 5% wydatków.

Termin kontroli: 13.11.2009


Podmiot kontrolujący: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach

Zakres kontroli: Wykorzystanie kas rejestrujących dla celów ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego.

Termin kontroli: 19.10.2009 - 19.10.2009


Podmiot kontrolujący: Śląski Urząd Wojewódzki WINGiK

Zakres kontroli: Realizacja zadań administracji rządowej przez organy samorządu terytorialnego w zakresie naliczania opłat na Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Termin kontroli: 27.08.2008 - 28.08.2008


Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Zakres kontroli: Gospodarka finansowa za lata 2006-2007.

Termin kontroli: 20.12.2007 - 31.01.2008


Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek

Zakres kontroli:

 • Prawidłowość i rzetelność obliczania i potrącania składek oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 • Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalenie kapitału początkowego.
 • Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Termin kontroli: 05.11.2007 - 03.12.2007


Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Śląskiego

Zakres kontroli:

 • Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

Termin kontroli: 29.10.2007 - 09.11.2007


Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Śląskiego

Zakres kontroli:

 • Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

Termin kontroli: 19.09.2007 - 28.09.2007


Podmiot kontrolujący: Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach

Zakres kontroli: Wykorzystanie kasy rejestrującej zainstalowanej w Katowicach ul. Graniczna 29 dla celów ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego.

Termin kontroli: 14.08.2007 - 14.08.2007


Podmiot kontrolujący: Archiwum Państwowe w Katowicach

Zakres kontroli: Kontrola archiwum zakładowego.

Termin kontroli: 18.04.2007 - 18.04.2007


Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Śląskiego

Zakres kontroli: Sposób i tryb gospodarowania mieniem Województwa we władaniu jednostki.

Termin kontroli: 07.11.2005 - 08.11.2005


Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Śląskiego

Zakres kontroli: Kontrola problemowa w zakresie 5% wydatków za lata 2004-2005.

Termin kontroli: 27.10.2005 - 08.11.2005


Podmiot kontrolujący: II Urząd Skarbowy w Katowicach

Zakres kontroli: Kontrola obrotu i wykorzystania kasy rejestrującej.

Termin kontroli: 30.12.2004 - 30.12.2004


Podmiot kontrolujący: Archiwum Państwowe w Katowicach

Zakres kontroli: Kontrola archiwum zakładowego.

Termin kontroli: 22.06.2004 - 22.06.2004


Podmiot kontrolujący: Marszałek Województwa Śląskiego

Zakres kontroli: Kontrola problemowa w zakresie gospodarki finansowej 2001-2003.

Termin kontroli: 18.02.2004 - 19.03.2004


Data utworzenia: 22.04.2004 13:20
Autor: Jerzy Zieliński
Data publikacji: 22.04.2004 13:25
Osoba publikująca: Karina Palka
Data modyfikacji: 19.06.2013 15:10
Osoba modyfikująca: Wiesław Serewiś