Powrót na górę strony
Strona internetowa WODGiK

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego


Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (zwana dalej "ustawą"), mówi, że każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 • Definicja ponownego wykorzystywania:
  Ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji sektora publicznego, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe lub każdą zainteresowaną osobę.
 • Udostępniane przez WODGiK informacje są do ponownego wykorzystania poprzez publikację:
  • w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na portalu Otwarte dane,
  • na stronie internetowej WODGiK,
  • w geoportalu ORSIP 2.0,
  • w portalu PZGiK,
  • oraz udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej.
 • Obowiązek wynikający z prawa wykorzystania informacji sektora publicznego wytworzonej przez WODGiK:
  - ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego udostępnionej przez WODGiK na stronie podmiotowej BIP oraz na geoportalu i portalu łączy się z obowiązkiem podania źródła oraz przesłania informacji na adres e-mail (bip@wodgik.katowice.pl) gdzie i kiedy je wykorzystano.
 • Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego nie znajdujących się w domenie publicznej:
  − wymaga złożenia wniosku, o którym mowa w pkt II ppkt f,
  − informacja sektora publicznego została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami sektora publicznego.
 • Tryb wnioskowy o wykorzystanie informacji sektora publicznego:
  • Wniosek o dostęp do informacji publicznej:
   − wzór wniosku do pobrania poniżej (warunki wniosku wymagane art. 39 ust. 3 ww. ustawy),
   − wniosek może być złożony za pomocą:
   • poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@wodgik.katowice.pl,
   • elektronicznej skrzynki podawczej (ESP): /WODGiKKatowice/SkrytkaESP,
   • poczty tradycyjnej pod adresem:
    Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice,
   • osobiście w siedzibie jednostki w godzinach 7:30-15:30.
  • Opłata za wniosek o dostęp do informacji publicznej:
   Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie:

   − jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku o udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji,
   − opłata uwzględnia koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji,
   − wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie,
   − opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku,
   − wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty.
  • Termin i warunki realizacji wniosku:
   W terminie 14 dni od dnia otrzymania od WODGiK oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego,
   Wnioskodawca może:
   − zawiadomić WODGIK o przyjęciu oferty, co oznacza zgodę na realizację,
   − złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy.
   Brak zawiadomienia WODGIK przez Wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
  • Sprzeciw Wnioskodawcy:
   − w przypadku sprzeciwu Wnioskodawcy, Dyrektor WODGiK, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w zakresie nieuregulowanym ustawą, do
   • decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, a także
   • decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,
   stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy:
   − w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Wnioskodawca, może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Dyrektora WODGiK,
   − w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
  • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:
   − do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
   − przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
   − skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 • Zakres odpowiedzialności WODGiK za udostępnione informacje:
  − WODGiK nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia wynikające z dalszego przetworzenia udostępnionych lub przekazanych informacji sektora publicznego przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.